Editorial Team

Ketua Redaksi :

Ir. Muhammad Taufiq, M.Kom (Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya)

Editor / Penyunting:

1. Sulidar Fitri, M.Sc

2. Milah Nurkamilah, M.Pd.

Artistik / Publisher:

1. Taofik Muhammad, M.Kom

2. Cecep Riki, M.M.Kom

Tata Usaha :

1. Alfadl Habibi,M.Ag.

Mitra Bestari:

1. Dr. SARMIDI, M. Kom.

2.  YUSUF SUMARYANA, ST., M.KOM.

3.  GEA ARISTI, ST., M.KOM

4.  AGUNG BAITUL HIKMAH, S.Kom, M.Kom